Vispirms – sīkdatnes!

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu lietotājus ar kvalitatīvu, drošu un lietotāju vajadzībām un interesēm atbilstošu saturu. Nospiežot pogu "Piekrītu", kā arī turpinot lietot šo pārlūka sesiju, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Ja vietnes izmantošanas laikā Jūs pārdomājat un vēlaties atcelt savu piekrišanu, Jūs vienmēr varat veikt nepieciešamās izmaiņas pārlūka iestatījumos un dzēst saglabātās sīkdatnes. Mūsu sīkdatņu izmantošanas politika ir pieejama šeit.

Privātuma politika

1. Kāpēc nepieciešama Privātuma politika?

Katra persona (turpmāk tekstā – “Lietotājs”), kas apmeklē vai lieto tīmekļa vietni, atklāj par sevi noteiktu daudzumu personas datu. Personas dati ir informācija, kas ļauj SIA “IMG Logistics” identificēt Jūs kā fizisku personu, neatkarīgi no tā, vai mēs to patiešām darām; Jūs kļūstat identificējams tiklīdz ir iespējams izveidot tiešu vai netiešu saikni starp vienu vai vairākiem datiem un Jums kā fizisku personu.

Mēs izmantojam un apstrādājam Jūsu personas datus tikai saskaņā ar VDAR vai citu normatīvo aktu, kas to aizvieto, vai citu līdzīgu regulējumu saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem vai prakses kodeksiem, kas regulē personas datu izmantošanu, uzglabāšanu vai pārsūtīšanu. Jebkura atsauce uz “VDAR” šajā Privātuma politikā ir atsauce uz 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

Ar šo Privātuma politiku katrs tīmekļa vietnes Lietotājs tiek informēts par apstrādes darbībām, ko SIA “IMG Logistics” var veikt ar viņa vai viņas personas datiem. SIA “IMG Logistics” patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Lietotājs tiks nepārprotami informēts par visām būtiskajām izmaiņām. Mēs iesakām regulāri pārskatīt šo dokumentu.

2. Kas ir atbildīgs par personas datu apstrādi?

2.1. Pārzinis

SIA “IMG Logistics” ir atbildīga par datu apstrādi un vienpersoniski vai sadarbībā ar citiem nosaka, kādi personas dati tiek vākti, kādiem nolūkiem un kādi tehniskie vai organizatoriskie līdzekļi attiecībā uz personas datu apstrādi tiek pielietoti.

2.2. Apstrādātājs (-i)

SIA “IMG Logistics” paļaujas uz datu apstrādātājiem. Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas apstrādā Jūsu personas datus pēc datu pārziņa lūguma un tā vārdā. Apstrādātājam ir pienākums nodrošināt datu drošību un konfidencialitāti. Apstrādātājs vienmēr rīkojas saskaņā ar datu pārziņa norādījumiem.

SIA “IMG Logistics” sadarbojas ar šādu kategoriju “apstrādātājiem”:

 • Uzņēmumi, kurus esam piesaistījuši mārketinga nolūkos;
 • Uzņēmumi, kurus esam piesaistījuši hostinga nolūkos;
 • Uzņēmumi, kurus esam piesaistījuši komunikācijas nolūkos;
 • Uzņēmumi, kurus esam piesaistījuši statistikas nolūkiem.

3. Kāds ir manu datu apstrādes tiesiskais pamats?

Saskaņā ar VDAR, mēs apstrādājam personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Izpildot līgumu, kas noslēgts ar Jums vai veicot pirmslīgumiskās darbības pēc Jūsu lūguma; vai
 • Izpildot vai nodrošinot atbilstību normatīvajiem aktiem attiecībā uz līgumisko attiecību pārvaldību, tajā skaitā rēķinu piestādīšanu;
 • Realizējot mūsu leģitīmo interesi nosūtīt mūsu klientiem informāciju un jaunumus;
 • Balstoties uz Jūsu piekrišanu nosūtīt reklāmas piedāvājumus (tiešais mārketings).

4. Kādi personas dati tiek apstrādāti?

SIA “IMG Logistics” apņemas ievākt un apstrādāt tikai adekvātus un atbilstošus datus un tikai to, kas nepieciešams tiem nolūkiem, kādiem dati tiek apstrādāti. SIA “IMG Logistics” apstrādā šādas personas datu kategorijas:

 • Personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, adrese);
 • Kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese, uzņēmuma nosaukums);
 • Elektroniskās identifikācijas dati (IP adrese, atrašanās vieta, ierīces tips, sīkdatnes);
 • Demogrāfiskie dati (vecums, dzimums, izglītība, ienākumi, u.tml.);
 • Personīgie dati (valstspiederība).

Šie dati tiek ievākti, kad Jūs reģistrējāties tīmekļa vietnē un kad Jūs izmantojiet mūsu pakalpojumus. Citi personas dati var tikt ievākti vēlāk, piemēram mūsu pēcpārdošanas kontekstā. Šie dati ir nepieciešami, lai SIA “IMG Logistics” varētu sniegt savus pakalpojumus. Ievākto personas datu apjoms ir atkarīgs no tā, kā Jūs lietojiet tīmekļa vietni un no tīmekļa vietnes funkcionalitātēm.

Mēs arī izmantojam sīkdatnes, lai atpazītu Lietotāju un piedāvātu Lietotājam personalizētu lietošanas pieredzi, atcerētos tehniskās izvēles (piemēram, valodas izvēli vai iepirkumu grozu), un lai identificētu un novērstu jebkuras kļūdas, kuras varētu parādīties tīmekļa vietnē. Lai iegūtu plašāku informāciju par sīkdatņu izmantošanu, lūdzu, iepazīstieties ar mūsu sīkdatņu paziņojumu.

5. Kādiem nolūkiem tiek izmantoti mani personas dati?

SIA “IMG Logistics” ievāc Jūsu personas datus tikai tamdēļ, lai ikvienam mūsu Lietotājam piedāvātu drošu, optimizētu un personisku mūsu tīmekļa vietnes un piedāvāto pakalpojumu lietošanas pieredzi. Jo intensīvāk Lietotājs izmanto mūsu tīmekļa vietni un mūsu tiešsaistes pakalpojumus, jo plašāka kļūst personas datu ievākšana. SIA “IMG Logistics” patur tiesības apturēt vai atcelt noteiktas darbības, ja trūkst personas datu, vai tie ir nepareizi vai nepilnīgi.

Jūsu personas datu apstrāde ir būtiska pareizai tīmekļa vietnes darbībai un saistīto pakalpojumu sniegšanai. SIA “IMG Logistics” apņemas apstrādāt Jūsu personas datus tikai šādiem nolūkiem:

 • Klientu pārvaldība: klientu administrēšana, pasūtījumu pārvaldīšana, piegādes, rēķinu izrakstīšana, kredītspējas pārbaude, atbalsts, sūdzību uzraudzība un jaunumu izsūtīšana.
 • Strīdu pārvaldība.
 • Aizsardzība pret krāpšanu un citiem pārkāpumiem.
 • Personalizēts mārketings un reklāma, ja esat tam nepārprotami piekritis. Šajā gadījumā Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā.

Apmeklējot SIA “IMG Logistics” tīmekļa vietni, daži dati tiek ievākti statistikas nolūkos. Šādi dati ir nepieciešami, lai optimizētu Jūsu lietotāja pieredzi. Šādi dati ir: IP-adrese, iespējamā apmeklējuma vieta, apmeklējuma stunda un diena un lapas, kuras tika apmeklētas. Kad Jūs apmeklējiet tīmekļa vietni, Jūs nepārprotami piekrītat datu ievākšanai statistikas nolūkiem.

Lietotājs pats nodod personas datus SIA “IMG Logistics” un tādējādi var īstenot zināmu kontroli. Ja daži dati ir nepilnīgi vai šķietami nepareizi, Lietotājam ir tiesības uz laiku vai neatgriezeniski atlikt dažas paredzamās darbības.

6. Kas saņem Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek izmantoti tikai SIA “IMG Logistics” iekšējai lietošanai. Jūsu personas dati netiks pārdoti, nodoti vai izpausti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad esat devis mums nepārprotamu iepriekšēju piekrišanu.

7. Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu personas datus?

Jūsu dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Tie tiks dzēsti no mūsu datubāzes, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami izvirzītajiem mērķiem vai ja Jūs likumīgi izmantosiet savas tiesības tos dzēst.

8. Kādas ir manas tiesības?

8.1. Jūsu personas datu leģitīmās un drošas apstrādes garantija

Jūsu personas dati tiek vienmēr apstrādāti leģitīmiem mērķiem kā izskaidrots 5.punktā. Dati tiek ievākti un apstrādāti atbilstošā un attiecīgā veidā un nepieciešamajā apjomā, un tiek uzglabāti tikai tik ilgi, cik ir nepieciešams paredzēto mērķu sasniegšanai.

8.2. Tiesības piekļūt saviem datiem

Ja Jūs spējat pierādīt savu identitāti, Jums ir tiesības saņemt informāciju par savu datu apstrādi. Tādējādi Jums ir tiesības zināt apstrādes mērķus, attiecīgo datu kategorijas, saņēmēju, kuriem dati tiek pārsūtīti, kategorijas, kritērijus, kādi tiek izmantoti, lai noteiktu datu uzglabāšanas periodu, un tiesības, kādas var izlietot attiecībā uz saviem datiem.

8.3. Tiesības labot savus datus

Neprecīzus vai nepilnīgus personas datus var labot. Lietotājs primāri ir atbildīgs par nepieciešamo izmaiņu veikšanu savā “lietotāja zonā” pats, taču Jūs arī varat to rakstiski lūgt izdarīt mums. 

8.4. Tiesības uz dzēšanu (vai tiesības “tikt aizmirstam”)

Jums ir arī tiesības pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu, pastāvot šādiem nosacījumiem:

 • Jūsu personas dati vairs nav nepieciešami paredzētajiem nolūkiem;
 • Jūs atsaucat savu piekrišanu apstrādei un nepastāv cits apstrādes tiesiskais pamats;
 • Jūs likumīgi izmantojiet savas tiesības iebilst pret datu apstrādi;
 • Jūsu dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 • Jūsu dati ir jādzēš, lai nodrošinātu juridiskā pienākuma izpildi.

Datu dzēšana galvenokārt ir saistīta ar redzamību; iespējams, ka izdzēstie dati joprojām tiek īslaicīgi uzglabāti.

8.5. Tiesības ierobežot apstrādi

Atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, jo īpaši strīdu gadījumā par datu precizitāti, ja dati ir nepieciešami saistībā ar tiesvedību vai laiku, kas nepieciešams SIA “IMG Logistics”, lai pārbaudītu, ka Jūs variet likumīgi izlietot savas tiesības uz datu dzēšanu.

8.6. Tiesības iebilst

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos. SIA “IMG Logistics” pārtrauks Jūsu personas datu apstrādi, ja vien tā nevarēs pierādīt, ka apstrādei ir pārliecinoši likumīgie iemesli, kas ir svarīgāki pār Jūsu tiesībām iebilst.

8.7. Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības iegūt jebkādus personas datus, kādus esat mums sniedzis strukturētā, plaši lietojamā un mašīnlasāmā formātā. Pēc Jūsu lūguma šie dati var tikt pārsūtīti citam pakalpojumu sniedzējam, ja vien tas ir tehniski iespējams.

8.8. Tiesības atsaukt Jūsu piekrišanu

Jūs variet jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, piemēram tiešā mārketinga nolūkiem.

9. Kā izlietot Jūsu tiesības?

Ja Jūs vēlaties izlietot savas tiesības, Jums ir jānosūta SIA “IMG Logistics” rakstisks pieprasījums kopā ar personu apliecinošu dokumentu (kopiju) ierakstītā vēstulē vai izmantojot e-pastu uz [email protected]. Mēs sniegsim atbildi tiklīdz tas būs iespējams, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

10. Iespēja iesniegt sūdzību

Ja neesat apmierināts ar personas datu apstrādi, ko veic SIA “IMG Logistics”, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā datu aizsardzības iestādē (Latvijā – Datu valsts inspekcijā, Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050; e-pasts: [email protected]; tālr.: +371 67223131).